Happy birthday from a lucky son

Happy birthday from a lucky son

From one lucky son
To his wonderful mom
I’m wishing you a
Birthday full of joy!

Happy birthday!